സവാള (Onion)

സവാള (Onion)

₹30.00
ചെറിയ ഉള്ളി (Sambar Onion)

ചെറിയ ഉള്ളി (Sambar Onion)

₹100.00
ബീൻസ് (Beans)

ബീൻസ് (Beans)

₹60.00
കാരറ്റ് (Carrot)

കാരറ്റ് (Carrot)

₹80.00
ബീറ്റ്റൂട്ട് (Beetroot)

ബീറ്റ്റൂട്ട് (Beetroot)

₹60.00
വെളുത്തുള്ളി (Garlic) - Unpeeled

വെളുത്തുള്ളി (Garlic) - Unpeeled

₹140.00
മുരിങ്ങ (Drumstick)

മുരിങ്ങ (Drumstick)

₹190.00